Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) бакалавра - Офіційні матеріали - Текстові матеріали - Діловод - сайт інформаційного спрямування
Вітаю Вас, Гість! Реєстрація RSS

Субота, 30.04.2016
Головна » Корисне » Офіційні матеріали

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) бакалавра
Вступ
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) бакалавра з напряму підготовки 6.020.105 „Документознавство та інформаційна діяльність” галузі 0201 „Культура” випускника вищого навчального закладу є нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика є складовою галузевої компоненти документів, в якій узагальнюються вимоги до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців. ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності, властивостей та якостей особи, яка здобула базову вищу освіту відповідно професійного спрямування .
ОКХ використовується при:
визначенні первинних посад випускників вищих учбових закладів та умов їх використання;
визначенні об’єкту, цілей освітньої та професійної підготовки;
розробці та коригуванні освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності;
розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки бакалавра з напряму підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність” галузі 0201 „Культура”;
визначення змісту навчання як бази для опанування новими спеціальностями, кваліфікаціями;
визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
атестації випускників вищих навчальних закладів та сертифікації фахівців;
укладенні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;
професійній орієнтації здобувачів фаху;
визначенні критеріїв професійного відбору;
прогнозуванні потреби у фахівцях і плануванні їх підготовки;
обґрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізацій вищої освіти;
визначенні кваліфікації фахівців;
розподіленні та аналізі використання випускників вищих  освіти закладів.
1.Галузь використання
 Освітньо-кваліфікаційна характеристика поширюється на вищі навчальні заклади, а також відомства, асоціації, підприємства і організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
за напрямом підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”
галузі 0201   „Культура”
освітнього рівня: базова вища освіта
кваліфікації: бакалавр документознавства та  інформаційної діяльності
з узагальненим об’єктом діяльності: технологічні процеси документування, збереження, документообігу, аналітико-синтетичної обробки інформації та її використання
Бакалавр документознавства та  інформаційної діяльності підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів і здатний займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт. Первинна посада – це посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник відповідного кваліфікаційного рівня одразу після закінчення закладу освіти. Якість виконання завдання цієї посади гарантує заклад освіти.
Первинними посадами відповідно до професійних назв робіт є: документознавець, менеджер з інформації, адміністративний помічник, інспектор, референт, помічник керівника, організатор діловодства, інженер науково-технічної інформації, організатор-секретар, архівіст та інші, а також посади заступників у тих видах діяльності, які у таблиці 1 позначені *.
Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузі з урахуванням принципів формування назв посад, викладених у нормативних документах сфери праці.
Професійна діяльність бакалавра з даного фаху на первинних посадах полягає у :
виконанні спеціальних функцій, пов’язаних з розробкою та впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами і інформацією, організацією інформаційної діяльності;
вирішенні стереотипних, діагностичних задач з документознавства та інформаційної діяльності;
прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції та функціональної підготовки;
керівництво підлеглими, компетенція яких не вище за технічних службовців чи молодих спеціалістів;
виробництві та розповсюдженні інформації за допомогою автоматизованих документно-інформаційних систем.
Основні напрями професійної діяльності – діловодська, кадрова, організаційно-розпорядча, управлінська, архівна, референтська, інформаційно-аналітична, консультаційна.
Бакалавр документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, книгорозповсюджувальна, бібліотечно-бібліографічна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна.
Бакалавр здатен виконувати зазначену професійну роботу ( професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних груп професій за „Державним класифікатором професій” ДК 003-95 та за відповідними змінами і доповненнями до нього наведено у таблиці 1).
Таблиця 1
Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр з напряму підготовки  6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

пор
Назва та шифр професійної
групи
Професійна назва роботи
1
2
3
1
1229* Керівники інших
основних підрозділів

1.1
1229.3* Керівні працівники
апаратів місцевих органів
державної влади
1229.3* Завідувач відділу
1229.3* Завідувач, головний фахівець
1229.3* Начальник відділу
1229.3* Начальник служби
1229.3* Завідувач сектором апарату
1.2
 1229.7* Керівники інших
основних підрозділів в інших сферах діяльності
1229.7* Завідувач (начальник) приймальні
1229.7* Завідувач відділу, завідувач відділення
1229.7* Завідувач групи
1229.7* Завідувач архіву
1229.7* Завідувач архівосховища
1229.7* Начальник сектора, завідувач сектора
1229.7* Керівник групи
2
123* Керівники функціональних підрозділів

2.1
1231* Керівники адміністративних підрозділів
1231Начальник бюро (функціональний підрозділ)
1231 Завідувач (начальник) секретаріату
1231 Завідувач канцелярії
2.2
1232* Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин
1232 Начальник відділу підготовки кадрів
1232 Начальник відділу кадрів
3
131* Керівники малих підприємств без апарату управління
1317 Директор малої фірми (інформаційного спрямування)
1318 Керуючий агентством (інформаційного спрямування)
1319 Директор (керівник) малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності)
4
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
1473 Менеджер (управитель) інформації
1477 Менеджер (управитель) з підбору, забезпечення і використання персоналу
5
243 Професіонали в галузі архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, науково-технічної інформації, документознавства
2431.2 Архівіст
2432.1 Документознавець
2432.2 Інженер з науково-технічної інформації
6
34 Інші фахівці
3423 Адміністративний помічник
3423 Інспектор з кадрів
3423 Фахівець з найму робочої сили
7
3431 Секретарі адміністративних органів
3431 Секретар адміністративних органів
3431 Організаційний секретар (асоціації, союзу, федерації)
3431 Секретар комітету (організації, підприємства, установи)
3431 Інспектор з контролю за виконанням доручень
8
3434 Референти, помічники керівників
3434 Референт
3434Референт з основної діяльності
3434.1 Помічник керівника підприємства, установи, організації
3434.2 Помічник керівника виробничого та іншого підрозділу
3434.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
9
3435 Організатори діловодства
3435.1 Організатор діловодства (державні установи)
3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності)
3435.3 Організатор діловодства (система діловодства)

2. Нормативні посилання
Дана ОКХ містить посилання на такі державні та галузеві стандарти України та інші нормативні документи:
ДК 003-95 Державний класифікатор професій та зміни до ДК 003-95;
ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності;
ДСВО 01-98 Перелік напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
ДСВО 02-98  Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
ДС ВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти;
ДСВО 06-98  Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”;
СВО Терміни та визначення;
Доповнення та зміни  №1, №2 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;
Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життя і діяльності людини й охорони праці// Інформаційний вісник МОНУ: Вища освіта .- 2003.- №11.
3.Позначення і скорочення
У даній ОКХ для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв:
а)    видів типових задач діяльності:
    ПФ – професійна,
    СВ – соціально-виробнича,
    СП – соціально-побутова;
б) класів задач діяльності:
    С – стереотипна,
    Д – діагностична,
    Е - евристична;
в) видів уміння:
    ПП – предметно-практичне,
    ПР – предметно-розумове,
    ЗП – знаково-практичне,
    ЗР – знаково-розумове;
г) рівнів сформованості даного уміння:
    О – уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,
    Р – уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації,
    Н – уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;
д) рівнів здатностей:
              З – здатність

4.Виробничі функції, типові задачі діяльності  та уміння щодо  вирішення типових задач діяльності
4.1 Відповідно до посад, що може займати випускник вищого закладу освіти – бакалавр  документознавства та інформаційної діяльності, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.
4.2 Вищі заклади освіти повинні забезпечити опанування випускниками системи умінь вирішувати певні типові задачі діяльності при здійсненні певних виробничих функцій, визначених у табл. Додатку А.

5.Здатності вирішувати проблеми і завдання соціальної діяльності та уміння, що є відображенням наявності цих здатностей
5.1.Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого закладу освіти як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і завдання соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.
5.2. Вищі заклади освіти повинні сформувати випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми та завдання соціальної діяльності через вироблення умінь, визначених у табл. Додатку Б

6.Вимоги до професійного відбору
До вищого  закладу освіти, який готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за напрямом підготовки „Документознавство та інформаційна діяльність” приймаються особи без обмеження віку, які мають повну загальну середню освіту або здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст”.
Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в ОКХ, при відборі абітурієнтів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених стандартом повної середньої освіти.
6.1. Санітарно-гігієнічна характеристика професійної діяльності:
- Ступінь важкості та напруженості праці: напружена розумова праця.
- Обмеження щодо статі й віку: обмежень немає.
- Режим праці й відпочинку: ненормований робочий день.
- Завантаженість аналізаторів: зоровий, слуховий, руховий.
- Несприятливі фактори: робота в закритому приміщенні, високе статичне напруження.
- Медичні протипокази: захворювання ЦНС та опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, слабкий зір, слух, порушення психіки, дефекти мови.
6.2. Професійні вимоги  щодо індивідуально-психологічних особливостей фахівця:
- нейродинаміка: перевага надається особам з емоційно-стійкою, лабільною нервовою системою.
- добова біоритміка: диференційований біоритмічний тип.
- психомоторика: зорово-моторна координація.
- пам’ять: добре розвинута оперативна, словесно-логічна та зорова пам’ять.
- увага: концентрація, стійкість, розподіл, переключення уваги.
- мислення: гнучкість аналітичного розуму, швидкість сприйняття.
- інтелект: переважає вербальний інтелект.
- риси характеру: організованість, пунктуальність, відповідальність, старанність, тактовність.

7. Вимоги до державної атестації випускників вищих закладів освіти
Атестація якості підготовки бакалаврів з напряму діяльності „Документознавство та інформаційна діяльність”  щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ, здійснюється Державною екзаменаційною комісією вищого закладу освіти з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.
Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених даною ОКХ, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: випускна робота або комплексний екзамен, або їх поєднання. Присвоєння кваліфікації „ Бакалавр документознавства та інформаційної діяльності” здійснює Державна екзаменаційна комісія.

8. Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників вищих закладів освіти –бакалаврів з напряму підготовки „Документознавство та інформаційна діяльність”
Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників вищих закладів освіти – бакалаврів з напряму підготовки  „Документознавство та інформаційна діяльність” встановлюється згідно з чинним законодавством.

Додаток Б

Здатності випускника вищого навчального закладу
з кваліфікацією "бакалавр”, що вимагаються
та система умінь, що їх відображає

Шифри здатності та уміння
Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та уміння, що її відображає
Вид та рівень сформованості уміння
1
2
3
З.01
Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури


В умовах виробничої або соціальної діяльності

З.01.01
засвоювати і реалізувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації
ЗП.Р
З.01.02
критично оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події і явища
ЗП.Р
З.01.03
проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності
ЗП.Р
З.01.04
культурологічні питання сучасності розглядати з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства
ЗП.Р
З.01.05
аналізувати явища духовного життя, орієнтуватися у багатому світі духовної культури людства, у різноманітності релігійних вчень, течій та сект
ЗП.Р
З.01.06
з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в історичних подіях, аналізувати й узагальнювати історичний матеріал в певній системі, порівнювати історичні факти на основі здобутих з різних джерел знань
ЗП.О
З.01.07
дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей, сприяти зміцненню моральних засад суспільства
ЗП.Р
З.01.08
вносити посильний внесок в гармонізацію людських міжнаціональних, міжпартійних відносин
ПП.Р
З.01.09
протистояти проявам расової, національної, статевої, вікової дискримінації
ЗП.Р
З.02
Формування політичної свідомості, політичної культури та плюралізму


При здійснення виробничої або соціальної діяльності

З.02.01
демонструвати широкий кругозір у галузі міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку
ПП.Р
З.02.02
розпізнавати різні види власних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, функції
ПР.Р
З.02.03
орієнтуватись у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце і статус України в сучасному світі
ПР.Р
З.02.04
орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв’язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу праці
ПР.Р
З.03
Займати активну життєву та громадянську позицію

З.03.01
захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси
ПП.Р
З.03.02
виконувати конституційні обов’язки, дотримуватись норм законодавства
ПП.О
З.03.03
захищати свої права людини і громадянина
ПП.Р
З.04
Поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації


В умовах виробничої або соціальної діяльності, з урахуванням мети спільної діяльності на основі усвідомлення цілей діяльності та її структури за допомогою спостережень за ознаками міжособистісних відносин

З.04.01
враховувати соціальні аспекти впливу рішень, що приймаються, на співробітників, споживачів, місцеві спільноти
ЗР.Р
З.04.02
добровільно відгукатися і вносити позитивний внесок в рішення загальних соціальних проблем: захист довкілля, захист прав громадян, охорона здоров’я і безпека, захист інтересів споживача
ПП.Р
З.04.03
дотримуватися етики ділового спілкування
ПП.Р
З.04.04
нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи
ЗП.Р
З.05
Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії


При здійсненні виробничої або соціальної діяльності

З.05.01
на високому культурному рівні спілкуватися державною та, якнайменш, однією з іноземних та однією із слов’янських мов
ЗП.Р
З.05.02
чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання
ЗР.Р
З.05.03
підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних контактів як передумову психічного здоров’я та ділового успіху
ЗР.Р
З.05.04
залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації
ПП.Р
З.05.05
створювати імідж установи та власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику
ЗП.О
3.05.06
демонструвати хороші манери, культуру мови
ПП.Р
З.05.07
ефективно використовувати невербальні  засоби спілкування
ПП.Р
З.05.08
добирати і використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності
ПП.О
З.06
Здатність до здорового способу життя


На основі відомостей та власних уявлень щодо етапів розвитку особистості, засобів уникнення життєвих криз, особливостей фахової й соціально-виробничої діяльності

З.06.01
пропагувати і вести здоровий спосіб життя, фізично самовдосконалюватися
ПП.Р
З.06.02
розробляти здоровий режим роботи та відпочинку і додержуватися його
ПП.О
З.06.03
дозувати навантаження, уникати систематичної перевантаженості, розвивати  витриманість до стресів, здійснювати саморегуляцію, підтримувати добрий настрій
ПП.Р
З.06.04
підтримувати і відтворювати працездатність, швидко відтворювати фізичні та духовні сили
ПП.Р
З.06.05
зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях
ПП.Р
З.07
Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення


В умовах виробничої або соціальної діяльності за результатами аналізу продуктів власної діяльності та самоспостережень за емоціями, почуттями, станом і характером перебігу пізнавальних процесів, що супроводжують діяльність

З.07.01
займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички
ЗП.Р
З.07.02
реалістично і оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі і  робити відповідні висновки
ПП.Р
З.07.03
визначати і усвідомлювати межі своїх знань, визнавати і аналізувати  помилки, у тому числі і власні
ЗП.Р
З.07.04
адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу
ЗР.Р
З.07.05
використовувати різноманітні методи та прийоми самовиховання
ПП.Р
З.07.06
розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик
ПП.Р
З.07.07
вести моніторинг фахових видань  і публікацій (у тому числі закордонних)
ЗП.О
З.07.08
тренувати пам’ять
ЗР.Р
З.07.09
використовувати різноманітні форми постійного підвищення власної кваліфікації
ПР.О
Категорія: Офіційні матеріали | Розмістив: Roland (26.04.2010)
Переглядів: 14841 | Теги: ОКХ, бакалавр, Освітньо-кваліфікаційна характерист, документознавство та інформаційна д, культура | Рейтинг: 1.7/3

Схожі публікації:
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]